Městská část Brno - Židenice

Úsek tajemníka

FunkceDveřeJménoTelefon
referát právní
právník 207 Cibulková Veronika, Mgr. 548 426 174
právník 510 Rafaj Lukáš, Mgr. 548 426 171
řízení o přestupcích, volby 208 Večeřová Alice, DiS.

548 426 141
548 426 123 - fax

řízení o přestupcích, volby 209 Štěpánková Gabriela

548 426 175
548 426 123 - fax

referát organizační
sekretariát starosty 505 Greplová Lenka 548 426 125
sekretariát místostarostů a tajemníka 505 Suchánková Vendula 548 426 167
informatik 416 Goj Martin
548 426 115
matrika 401 Domastová Roberta 548 426 138
matrika 402 Potschová Jana 548 426 136
ochrana obyvatel, krizové řízení a obrana, požární ochrana
403 Lajcman Martin 548 426 139
Czech Point 201 Záleská Monika 548 426 120
548 426 129 - fax
Czech Point 201 Skácelová Dária 548 426 110
548 426 129 - fax

 

Všechny pracovníky můžete kontaktovat také elektronickou poštou, která má následující tvar:

příjmení(bez diakritiky)@zidenice.brno.cz

Legenda:

5.podlaži
4.podlaži
3.podlaži
2.podlaži

 

Listiny a doklady

Ověření podpisu (legalizace)

Občan, který si bude ověřovat podpis, musí přijít osobně s:

1. platným OP (cestovní doklad)

2. vyplněnou listinou, na které se bude podpis ověřovat

3. správním poplatkem 30,- Kč v hotovosti za jeden podpis

Ověření listin (vidimace)

Na ověření listiny může přijít kterákoliv osoba. Fotokopii si zajistí občan sám.

Ověřují se:

1. originální listiny a opisy nebo ověřené fotokopie

2. správní poplatek za každou započatou stranu 30,- Kč

Matrika

Vystavení úmrtního listu

Úmrtní list se vystaví pouze v případě, že je osoba zemřelá v našem matričním obvodu. Pro vystavení je třeba předložit následující podklady:

1. OP zemřelé osoby

2. OP manžela - manželky zemřelé/ho

3. rodný nebo oddací list

4. objednávku nebo doklad o zaplacení pohřbu

5. průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny

6. doklad o zpopelnění (není nutné)

Žádost o změnu příjmení pro nezletilé dítě

Matka dítěte přinese:

1. svůj OP

2. rodný list dítěte

3. doklad o státním občanství nezletilého dítěte (možno nahradit platným pasem dítěte)

4. souhlas otce se změnou příjmení dítěte

5. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

6. oddací list nového manželství

7. souhlas nového manžela se změnou příjmení nezletilého dítěte

8. rozhodnutí soudu - v případě, když otec dítěte se změnou příjmení nesouhlasí

9. doklad o místě trvalého pobytu nezletilého dítěte

10. doklad o uhrazení správního poplatku 1 000,- Kč v hotovosti na matrice

Žádost o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu

V místě, kde se sňatek konal, do 1 měsíce po rozvodu.

Potřebné doklady:

1. OP

2. oddací list

3. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

Žádost o výpis z rejstříku trestů

Potřebné doklady:

1. OP

2. rodný list

3. kolek 50,- Kč - možno koupit na matrice

Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením obou rodičů k dosud nenarozenému dítěti

Pro provedení zápisu je třeba předložit následující podklady:

Otec:

1. OP

2. rodný list

Matka:

1. OP

2. těhotenský průkaz

3. rodný list

4. v případě, že je rozvedená - rozsudek o rozvodu pouze starší 300 dní

5. vdova - úmrtní list manžela

Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením obou rodičů k nezletilému dítěti

Pro provedení zápisu je třeba předložit následující podklady:

Otec:

1. OP

2. rodný list

Matka:

1. OP

2. těhotenský průkaz

3. rodný list

4. v případě, že je rozvedená - rozsudek o rozvodu

5. vdova - úmrtní list manžela

Zápis do zvláštní matriky

Zdejší matrika poskytne informace, případně zápis o matriční události v zahraničí pro zvláštní matriku.

 

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

K žádosti je třeba předložit následující podklady:

1. OP

2. rodný list

3. rozvedený/á - rozsudek o rozvodu

4. vdovec/vdova - úmrtní list manželky/manžela

5. doklad o uhrazení správního poplatku 500,- Kč v hotovosti na matrice


Žádost o uzavření manželství

Zde se dozvíte více o uzavření sňatku, temínech a obřadní síni.

 

Na matrice ÚMČ Brno-Židenice nelze vyřídit:

Žádosti o řidičský průkaz vyřizuje Magistrát města Brna, odbor dopravněsprávních činností, ul. Kounicova 67 (vstup na terase od Zemské knihovny).

Žádosti o vydání nového cestovního dokladu a nového OP vyřizuje Magistrát města Brna, odbor správních činností, Husova 5.

Žádosti o změnu místa trvalého pobytu vyřizuje Magistrát města Brna, Husova 5.

 
© Úřad městské části Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno, info@zidenice.brno.cz, úřední hodiny: po, st 8.00 - 17:00